Projekt aktywizacji i rozwoju Stowarzyszenia „Nasze dzieci - wspólna szkoła” w Zastrużu 2010- 2020


1. Kierunki rozwoju i zmian

Choć polska demokracja osiągnęła już swoją pełnoletniość, polskie społeczeństwo nie zdążyło jeszcze wykształcić w sobie postaw prawdziwie obywatelskich. Najnowsze badania CBOS pokazują, iż w ostatnich latach liczba osób o nastawieniu prospołecznym rośnie (z 50% w roku 2002 do 65% w 2008)1. Mimo to, liczba osób faktycznie zaangażowanych bądź to w społecznikowską działalność na rzecz osób potrzebujących lub całej społeczności lokalnej, bądź we współpracę z dowolną organizacją obywatelską faktycznie maleje. Spadek ten jest widoczny zarówno w liczbie osób podejmujących się działań prospołecznych (spadek o 6 punktów procentowych z 37% w 2003 roku do 31% w roku 20072 , jak i w czasie, który poświęcają na tę właśnie działalność. Co szczególnie zaskakuje, liczba osób o postawie obywatelskiej maleje dramatycznie wśród uczniów i studentów, a to przecież ludzie wykształceni, obok religijnych, stanowią w Polsce najsilniejszą bazę społecznikowską. Wśród badanych Polaków widać istotną bierność w kwestii rozwiązywania problemów, na jakie napotykają się w swoim najbliższym otoczeniu.

Sytuacja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce nie napawa optymizmem, szczególnie w kontekście odnotowanego w ostatnich latach spadku aktywności społecznej Polaków. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Najczęściej mówi się o wpływie masowej emigracji aktywnych i przedsiębiorczych rodaków za granicę oraz o po-PRL-owskim dziedzictwie w postaci załamania ducha społecznika i filantropa3.

Główną ideą naszego programu zmierzającego do kreowania obywatelskiej postawy jest wykorzystanie zasobów wewnętrznych środowiska, metodą zaś jest rzeczywiste rozpoznawanie i odpowiadanie działaniami na potrzeby mieszkańców. Kierunki planowanych zmian wyznaczają partnerskie relacje i dążenie do rozwoju ku celom społecznie pożądanym, idealnym.

Spotkania zespołu projektowego służą budowaniu wizji szkoły, jako miejsca przynależnego całej społeczności, która spełnia oczekiwania zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli, jak i mieszkańców wyszczególnionych wsi. Słowne deklaracje muszą jednak być oparte na przekazie graficznym, obrazowym, który umożliwi uświadomienie sobie kierunku oczekiwanych zmian. Stąd zespół projektowy, bazując na potrzebach ludzi i ich oczekiwaniach wobec placówki, dokonał wizualizacji pożądanego obrazu szkoły. Za sprawą programu komputerowego i z wykorzystaniem obecnych fotografii budynku szkolnego, został stworzony obraz placówki, do jakiego usilnie będziemy dążyć. Wizualizacja ułatwi rodzicom i mieszkańcom wyobrażenie sobie szkoły, która stanie się rzeczywistością. Przekaz słowny budzi zastrzeżenia, co do wiarygodności i stopnia jego realizacji. Wizualizacja jest dopiero wstępnym krokiem w dokonaniu podstawowych i najpilniejszych remontów. Owe zmiany obejmują: wyłożenie kostki na przyszkolnym podwórku, zmianę starego ogrodzenia na drewniane idealnie komponujące się ze specyfiką wiejskiego krajobrazu, usytuowanie klombu przed szkołą oraz naglący remont dachu. Celem wizualizacji jest nie tylko pozytywne ukierunkowanie pracowników szkoły, ale wszystkich osób, które są związane z placówką. Przedsięwzięcie posłuży do promowania zakupu cegiełek dla wszystkich chętnych osób: uczniów, absolwentów szkoły, rodziców, mieszkańców wiosek, jak również dla przedstawicieli władz gminy, którym również wizerunek gminy nie jest obojętny. Naoczna wizja szkoły zapewni większą motywację do finansowego wspierania naszych działań, gdyż tak dalece idąca deklaracja obliguje do wywiązania się z niej.1. Wizualizacja placu przed szkołą

2. Wizualizacja terenu przed szkołą

Spotkania projektowe mają na celu projektowanie każdego centymetra naszej wspólnej przestrzeni. Na terenie za szkołą planowana jest budowa placu zabaw oraz piaskownicy dla przedszkolaków wraz z elementami żaglowych wiatraków. Istotna w naszych działaniach jest celowość w doborze przedmiotów, jak również nadawanie im wymiaru symbolicznego. Pomysł z żaglowcami narodził się, aby zasygnalizować naszą dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Żeglarstwa i Sportów Wodnych „Szkwał” z siedzibą w Żarowie. Tematy marynistyczne są bliskie naszym uczniom i bardzo przez nich lubiane, gdyż uczestniczą w cyklicznych warsztatach żeglarskich, jak również czynnie żeglują podczas sezonu na Zalewie Mietkowskim, gdzie „Szkwał” organizuje przewozy na łodziach typu „Optymist”. Dodatkowo planujemy wykorzystanie lokalnej rzeki Strzegomki jako zalążka do organizacji spływów kajakowych również we współpracy z naszym zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem. Przesycenie przestrzeni szkolnej symbolami to doskonały sposób na pielęgnowanie ducha naszej placówki oraz na identyfikację ze społecznością szkolną. Wizja naszej szkoły opiera się również w dużej mierze na kultywowaniu założeń idyllicznej wsi. Zależy nam na tym, aby polska wieś wróciła do czasów swej świetności i przyciągała rzesze rodziców z miast, którzy z chęcią oddaliby swe dzieci do współczesnej krainy Harrego Pottera. Nie sposób nauczać dzieci o sielance wiejskiej, jeśli nie możemy naocznie pokazać serca wsi tętniącego życiem. Zamierzamy tak zagospodarować przestrzeń przyszkolną, aby emanowała z niej oaza spokoju i ukazywała potęgę przyrody. Nutkę archaizmu i powrotu do wiejskiego ogrodu uzyskamy poprzez kwiaty przypisane niejako wsi: malwy, chabry, łubin, słoneczniki. Nie sposób pominąć tu dużej rangi uprawiania ziół przez mieszkańców wsi, których zapach będzie stymulujący dla uczniów oraz edukujący w zakresie medycyny naturalnej. Z pewnością uprawiane będą: lawenda, nagietek, rumianek, tymianek, rozmaryn, szałwia, mięta oraz macierzanka. Idylliczna wieś to również niesamowity klimat wspólnego przygotowywania przetworów na zimę, zapach konfitur, kompotów i dżemów. Wobec tego drzewka i krzaki owocowe również wspaniale wkomponują się w krajobraz Zastruża i będą stanowić świetny obszar do aktywizacji rodziców, którzy wspólnie z dziećmi będą mieli okazję poeksperymentować w kuchni. Zdrowe i naturalne otoczenie zyska swój wyjątkowy wymiar podczas Dni Promocji Zdrowia, gdzie zdrowe sałatki i soki przygotujemy nie wychodząc do sklepu. Zamierzamy również dokonać renowacji studni znajdującej się za szkołą, która zostanie przekształcona w fontannę. Woda stanowi niesamowitą siłę i źródło przepływu energii. Zależy nam na przekształceniu placówki zgodnie z zasadami starożytnych, chińskich praktyk feng shui, których podstawowym założeniem jest osiągnięcie harmonii z przyrodą i czerpanie z naturalnych zasobów środowiska. Daleko idącym projektem naszych działań jest również wykorzystanie nurtu rzeki Strzegomki do budowy ekologicznej elektrowni, z której mogłyby korzystać pobliskie wioski. Budowa elektrowni zostałaby sfinansowana ze środków unijnych, gdyż świadomość ekologiczna oraz wspieranie takich inicjatyw jest dziś bardzo duże i realne.


2. Program aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej Stowarzyszenia „Nasze dzieci - wspólna szkoła” w Zastrużu na lata 2010- 2020.

Program jest oddolną platformą współpracy wielu środowisk na rzecz budowania poczucia lokalnej tożsamości i wspomagania aktywności społecznej w Zastrużu i Pyszczynie. Nadrzędnym celem projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich (w szczególności wśród młodzieży, ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym) i budowanie więzi międzysąsiedzkich, tworzących poczucie współodpowiedzialności za otoczenie.

Projekt ma na celu konsolidację rozproszonych działań organizacji pozarządowych, instytucji, szkoły oraz sołectw i firm z różnych dziedzin, podejmujących wysiłki na rzecz integracji społeczności lokalnej, ich partnerstwa.

Długofalowym celem projektu jest wymiar edukacyjny, stworzenie nowych strategii partycypacji obywatelskiej i mobilizacja obywateli (szczególnie młodzieży) na rzecz rozwoju naszych wsi. Ważnym aspektem jest inicjowanie przedsięwzięć publiczno-prywatnych, które wytworzą poczucie przynależności i współodpowiedzialności za rozwój Zastruża i Pyszczyna (w tym nowe miejsca pracy, nową jakość i ład przestrzeni publicznej, nowe formy aktywizacji i metody komunikacji z mieszkańcami). Kolejnym celem długofalowym jest:


 • wyrównywanie szans partycypacji społecznej mieszkańców Zastruża i Pyszczyna ze środowisk młodzieżowych oraz zagrożonych wykluczeniem z pozostałymi mieszkańcami,

 • realizacja planowanych nowych inwestycji: dobudowa sali widowiskowo- sportowej w Zastrużu z czterema salami lekcyjnymi, remont szkoły i jej otoczenia, renowacja zespołów parkowo- pałacowych w Zastrużu i Pyszczynie na terenie byłego PGR z przeznaczeniem na miejsca noclegowe, sale konferencyjne (Pyszczyn) oraz sale działań warsztatowych stanowiące zaplecze szkoły (Zastruże),

 • powstanie przystani kajakowych w Zastrużu i Pyszczynie z zapleczem rekreacyjnym

 • utworzenie Centrum Edukacji Lokalnej CEL (edukacja od przedszkola przez szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące dla dorosłych; organizacja szkoleń, kursów, konferencji)

Rezultaty oddziaływania (długofalowe)

 • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej Zastruża i Pyszczyna,

 • pobudzenie i wzmocnienie lokalnej tożsamości mieszkańców oraz poczucia przynależności i współodpowiedzialności za rozwój środowiska lokalnego wsi,

 • mobilizacja liderów aktywności obywatelskiej,

 • współudział w monitorowaniu decyzji władz Miasta Żarów dotyczących rozwoju i życia mieszkańców wsi oraz działalności stowarzyszenia,

 • konsolidacja działań organizacji pozarządowych, instytucji, szkoły oraz firm z różnych dziedzin, podejmujących wysiłki na rzecz integracji społeczności lokalnej,

 • stworzenie nowych strategii partycypacji obywatelskiej, ekonomii społecznej i partnerstw publiczno – prywatnych,

 • poszerzenie wiedzy mieszkańców (historia, prawa, odpowiedzialność, problemy społeczne),

 • poprawa mechanizmów ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez uświadomienie mieszkańcom Zastruża i Pyszczyna wartości zabytków istniejących na terenie wsi,
 • informatyzacja i upowszechnienie nowoczesnych technologii w działaniach obywatelskich,

 • umożliwienie nowoczesnych ogólnodostępnych środków komunikacji społeczności lokalnych (portal, filmiki, strona WWW stowarzyszenia) umożliwiających równoprawny dostęp wszystkich grup obywateli do mediów i nieocenzurowanego komentowania bieżących wydarzeń,

 • promowanie dialogu wielokulturowego i międzypokoleniowego.

I. Wprowadzenie

Program aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań w zakresie aktywizacji mieszkańców powiatu świdnickiego, gminy Żarów mające na celu wzmocnienie podmiotowości mieszkańców wsi Zastruże i Pyszczyn oraz Stowarzyszenia „Nasze dzieci- wspólna szkoła”, jak również stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.

Program aktywności jest odpowiedzią na cel, jaki został określony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze „konieczne staje się, więc inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, co jest na równi z kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. Poczucie tożsamości, przynależności i zaangażowania na rzecz małej ojczyzny jest podstawą świadomego obywatelstwa”.4 Program jest dokumentem inaugurującym proces programowych działań służących kształtowaniu warunków sprzyjających powstawaniu więzi społecznych na terenie wsi– a szerzej – kapitału społecznego w myśl, iż „Podstawą społeczeństwa obywatelskiego są jego obywatele, świadomi swych praw i obowiązków, zaangażowani w działania na rzecz dobra wspólnego, zdolni do osobistej odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego”.5

Program jest też odpowiedzią na wyzwania stawiane w Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015, w której czytamy: „Jednym z elementów Strategii jest budowanie zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot przede wszystkim na poziomie lokalnym. Ważne jest wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju /../. Istotnym celem rządu i samorządu terytorialnego powinno być umacnianie kapitału społecznego oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego – możliwości artykulacji interesów i potrzeb obywateli oraz działania na rzecz ich realizacji, m.in. poprzez społeczną samoorganizację. Potrzebne będzie kształtowanie infrastruktury obywatelskiej takiej, jak np. centra wolontariatu, dostęp do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i informacji oraz miejsca, gdzie inkubować się mogą inicjatywy obywatelskie. System ładu publicznego i bezpieczeństwa będzie oparty o współpracę władz centralnych z samorządem terytorialnym oraz wspólnotami lokalnymi.”

Program rozwoju stowarzyszenia „Nasze dzieci- wspólna szkoła” jest kompatybilny ze Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 2008-2013 podjętej Uchwałą Nr XVIII/157/2008 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2008 r.


II. Cele Programu

Celem programu aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej jest poprawa sytuacji społeczności lokalnej poprzez aktywizowanie tejże społeczności i rozwiązywanie problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób młodych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


1. Cele szczegółowe:

 • 1. Stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej.

 • 2. Wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji, kultury i wiedzy.

 • 3. Poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb życiowych i wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich i społecznych.

 • 4. Aktywna integracja młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

 • 5. Stworzenie płaszczyzny dialogu społecznego.

 • 6. Zwiększenie wiedzy na temat potrzeb i problemów grup społeczności,

 • 7. Wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców,

 • 8. Prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym,

 • 9. Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości obywatelskiej,

 • 10. Zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych w przypadku  osób pozostających poza rynkiem pracy,

 • 11. Kultywowanie tradycji i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

 • 12. Promocja idei wolontariatu.

III. Kierunki działań:

Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną poprzez:

 • 1. Promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie,

 • 2. Współpracę z instytucjami, radami sołeckimi, gminnymi i powiatowymi organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością,

 • 3. Wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji,

 • 4. Poprawę dostępu do informacji publicznej,

 • 5. Wspieranie rozwoju informacji obywatelskiej, wolontariatu, grup wsparcia, samopomocy oraz grup edukacyjnych,

 • 6. Stworzenie i realizacja programu „Sąsiad sąsiadowi przyjacielem- lokalny wolontariat”,

 • 7. Systematyczne badanie potrzeb mieszkańców,

 • 8. Organizowanie i wspieranie czynnego uczestnictwa w instrumentach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej mającej doprowadzić do poprawy dostępu do praw i usług społecznych osób umożliwiające im powrót do zatrudnienia lub innych form zarobkowych,

 • 9. Inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.

 • IV. Założenia Programu:

  • 1. Aktywizowanie społeczności lokalnej

  • 2. Otwartość społeczeństwa i instytucji na potrzeby środowiska lokalnego

  • 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

  • 4. Współdziałanie rad sołeckich, grup młodzieży, instytucji, organizacji pozarządowych

  • 5. Podejmowanie działań wielokierunkowych

  V.   Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu

  W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

  środowiskowej pracy socjalnej- to działania  pracownika socjalnego- współpraca z OPS w Żarowie, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

  instrumentów aktywnej integracji- to szereg instrumentów aktywizujących z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej,

  działań o charakterze środowiskowym- to inicjatywy integrujące, obejmujące między innymi badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania, konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.


  VI.   Przewidywane efekty programu

  • 1. integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,

  • 2. zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby,

  • 3. skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,

  • 4. podwyższanie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy,

  • 5. stworzenie płaszczyzny sprzyjającej angażowaniu w życie lokalnej społeczności,

  • 6. wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące,

  • 7. wzrost zaangażowania instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowanie działań środowiskowych,

  • 8. realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności,

  • 9. stały monitoring potrzeb środowiska lokalnego,

  • 10. aktywizacja młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  • 11. ukierunkowanie działań wolontariatu.

  VII.   Realizatorzy

  • 1. Stowarzyszenie „Nasze dzieci- wspólna szkoła”
  • 2. Zespół projektowy
  • 3. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zastrużu
  • 4. Rady sołeckie wsi Zastruże, Mielęcin, Kruków i Pyszczyn
  • 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie,
  • 6. Powiatowy Urząd Pracy,
  • 7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Żarów,
  • 8. Lokalny biznes,
  • 9. Media lokalne.

  VIII. Odbiorcy programu

  Program skierowany jest do:
  • 1. członków społeczności wsi Zastruże i Pyszczyn,
  • 2. młodzieży oraz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
  • 3. społeczności gminy Żarów.

  IX. Źródła finansowania programu

  Realizacja zadań programu może być finansowana ze środków:

  własnych,

  funduszy strukturalnych, środków unijnych,

  własnych podmiotów zaangażowanych w działanie, w ramach poszczególnych podprogramów aktywności lokalnej,

  pochodzących od sponsorów.


  X. Sposoby monitorowania ewaluacji i oceny

  Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów poszczególnych podprogramów rozwoju i aktywności lokalnej, które będą realizowane na rzecz konkretnych grup społecznych lub całej społeczności lokalnej. Celem bieżącego monitoringu będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawiają się podczas realizacji działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między założeniami a rezultatami na bieżąco będą dokonywane zmiany w przyjętych założeniach lub metodach pracy. Ponadto corocznie będą przygotowywane sprawozdania z realizacji programu aktywności lokalnej, które zostaną przedstawione zarządowi stowarzyszenia oraz radom sołeckim.
  Po zakończeniu realizacji programu aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej zostanie przygotowany raport końcowy podsumowujący całość podejmowanych działań. Będzie w nim dokonana ocena zrealizowanych przedsięwzięć  oraz rezultatów jakie one przyniosły. Wskazane zostaną także te metody i formy działań, które powinny być kontynuowane w latach następnych.

  UZASADNIENIE

  Głównym założeniem programu jest wspieranie i wzmacnianie potencjału społecznego oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.  Włączenie młodzieży i osób wykluczonych w aktywne życie społeczne, nabieranie wiary we własne możliwości, rokują duże nadzieje na powrót do aktywnego życia w społeczeństwie.  Postępowanie takie jest zgodne z  podstawowymi zasadami  życia społecznego, a w szczególności zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej i współodpowiedzialności. Zadaniem organizacji i instytucji jest  pobudzanie  oraz pomaganie i wspieranie w sytuacji, gdy realizacja zadań, czy też osiągnięcie określonych celów przekracza  możliwości realizatorów. Wiąże się to nierozerwalnie z godnością każdego człowieka, czyli z prawem do wolnego i  świadomego działania. W tym ujęciu, znaczenia nabiera zasada partycypacji społecznej, polegająca na włączeniu obywateli w rozwiązywanie istniejących problemów. Realizacja programu pozwoli na wzrost liczby miejsc pracy, rozwój infrastruktury Zastruża i Pyszczyna, wpłynie na wzrost znaczenia tych miejscowości w powiecie świdnickim a także w województwie dolnośląskim.

  Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych są to działania ludzi zamieszkujących określone terytorium, którzy wspólnym wysiłkiem pragną zaspokoić swoje potrzeby, poprawić swoje warunki życia, jak i warunki bytowania grupy lokalnej. Czynią to głownie przez tworzenie nowych struktur. W pracy swojej podkreśliłam wartość aktywnej postawy wobec szybko następujących przemian i planowanego na nie oddziaływania oraz istotę partnerstwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Efektem takiego podejścia jest emancypacja społeczna i uruchomienie mechanizmów obywatelskiej aktywności, co z kolei umożliwia mobilizację społeczności w obliczu problemów i wyzwań. Program aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej wykracza poza sferę socjalną, łączy ją z działaniami z obszaru gospodarki, kultury, turystyki i rekreacji czy zagospodarowania przestrzennego. Aktywizacja i rozwój społeczności prowadzi do wielowymiarowej współpracy, tworząc układ różnorodnych jednostek, organizacji i instytucji służących wspólnemu celowi.

  Zmiany, choć są już widoczne, są jednak początkiem bardziej systemowego wiązania edukacji i zmiany społecznej. Główną ideą naszego programu jest wykorzystanie zasobów wewnętrznych środowiska, metodą zaś jest rzeczywiste rozpoznawanie potrzeb mieszkańców, budowanie partnerskich relacji i związków wokół opracowanego programu rozwoju, będącego reakcją na zgłaszane problemy i postulaty.

  Cenny jest udział młodzieży w tych działaniach, który oprócz pożytecznego zajęcia czasu i profilaktyki, prowadzi do zaangażowania na rzecz pomocy innym, czerpanie z tego satysfakcji. Ważna jest również nauka, nabywanie umiejętności życiowych, jak się organizować, skutecznie działać w swoim środowisku. Może prowadzić do wzmocnienia aktywności obywatelskiej i przygotowania w życiu dorosłym potencjalnych działaczy samorządowych. Młodzież, działająca lokalnie, chętniej będzie powracać po studiach w miejsca, gdzie zostawiła cząstkę siebie, do swojej „małej Itaki”.  Projekt zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez zarząd stowarzyszenia w dniu 14. 04. 2010 r.