STATUT
Stowarzyszenia
"Nasze dzieci – wspólna szkoła"

Tekst jednolity

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 • 1. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”, zwane dalej „Stowarzyszeniem", działa na mocy obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. nr 20 poz. 104 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 • 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

 • Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3

 • Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4

 • Siedzibą władz jest Szkoła Podstawowa w Zastrużu, Zastruże 19 A, gmina Żarów.

§ 5

 • 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji zadań statutowych oraz prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 • 2. Pracowników szkoły oraz przedszkola zatrudnia, w imieniu Stowarzyszenia, dyrektor szkoły.

§ 6

 • 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 • 2.Symbol i nazwa stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

§ 7

 • Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

 • 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • 1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju edukacyjnego, społecznego i kulturalnego wsi;
 • 2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

§ 9

 • 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 8, poprzez:

 • 1) prowadzenie Szkoły Podstawowej w Zastrużu oraz przedszkola na zasadach prawem przewidzianych;
 • 2) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • 3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 • 4) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 • 5) organizowanie pomocy i wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
 • 6) promowanie uczniów wybitnie zdolnych zwłaszcza z rodzin ubogich poprzez dofinansowania i stypendia;
 • 7) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
 • 8) ochronę przyrody i krajobrazu;
 • 9) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 • 10) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 • 11) działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
 • 12) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi;
 • 13) prowadzenie Centrum Edukacji Lokalnej;
 • 14) wspieranie dokształcania zatrudnianych pracowników;
 • 15) pozyskiwanie środków publicznych na realizację zamierzonych działań.
 • 16) inne działania slużące realizacji celów statutowych.

  • 2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.

  • 3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.


  Rozdział III

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 10

  • 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  • 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie, po wcześniejszym złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaniu do niego przyjętym uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.

  § 11

  • 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • 1) członków zwyczajnych,
  • 2) członków wspierających,
  • 3) członków honorowych.

  § 12

  • 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
  • 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc merytoryczną, finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  • 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
  • 4. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania..

  § 13

  • 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  • 1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach;
  • 2) czynnego i biernego prawa wyborczego;
  • 3) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  • 4) zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
  • 5) uczestniczenia w różnych formach zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie
  • 6) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

  • 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

  • 1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
  • 2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  • 3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
  • 4) przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego.
  • 5) wyboru wysokości składki rocznej w granicach: od jednej składki podstawowej do dziesięciu składek podstawowych.

  § 14

  • 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
  • 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1) i 2) i jest zobowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.

  § 15

  • 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
  • 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §13 ust.2 pkt 3).
  • 3. Honorowe członkostwo jest potwierdzone dyplomem.

  § 16

  • 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  • 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  • 2) skreślenia z listy członków za nieusprawiedliwioną obecność w czterech kolejnych spotkaniach organów Stowarzyszenia;
  • 3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  • 4) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

  • 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) i 3) uchwala Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.

  § 17

  • 1. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

  • 2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania, które ma rozpatrzeć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie, pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 14 dni przed terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny podczas obrad Walnego Zebrania przy rozpatrywaniu jego odwołania.

  • 3. Odpis uchwały Walnego Zebrania wraz z jego uzasadnieniem, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.

  Rozdział IV

  Organy Stowarzyszenia

  § 18

  • 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  • 1) Walne Zebranie Członków,
  • 2) Zarząd,
  • 3) Komisja Rewizyjna.

  • 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

  § 19

  • 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz do końca kadencji jest uzupełniany poprzez osoby, które w wyborach do władz obecnej kadencji uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów. Walne Zebranie Członków

  § 20

  • 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  • 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  • 1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi.
  • 2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

  § 21

  • 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  • 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w ostatnim miesiącu kadencji.
  • 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
  • 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
  • 5. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  • 6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie poszerzony lub zmieniony.
  • 7. Spośród członków Stowarzyszenia, na obradach Walnego Zebrania, wybierana jest Komisja uchwał i wniosków w liczbie trzech osób. Zadaniem Komisji jest odnotowanie, usystematyzowanie i przedstawienie pod głosowanie treści uchwał i wniosków.
  • 8. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.
  • 9. Zadaniem Przewodniczącego jest prowadzenie Walnego Zebrania.
  • 10. Zadaniem sekretarza jest protokołowanie Zebrania.
  • 11. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania.
  • 12. Protokoły są jawne dla członków Stowarzyszenia.
  • 13. Protokół z Walnego Zebrania powinien zawierać w szczególności:

  • 1) określony numer, datę i miejsce odbycia Walnego Zebrania, imiona i nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza,
  • 2) stwierdzenie prawomocności obrad,
  • 3) uchwalony porządek obrad,
  • 4) przebieg obrad z uwzględnieniem streszczenia wystąpień członków,
  • 5) podpisy osoby przewodniczącej obradom i sporządzającej protokół.

  • 14. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 15 minut później, niż pierwszy termin.
  • 15. Uchwała zawiera:

  • 1) tytuł uchwały,
  • 2) podstawę prawną,
  • 3) przedmiot uchwały,
  • 4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
  • 5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

  • 16. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania.

  § 22

  • 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

  • 1) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
  • 2) zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  • 3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
  • 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • 5) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym organom,,
  • 6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • 7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
  • 8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
  • 9) opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
  • 10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  • 11) inne, wynikające z niniejszego statutu oraz w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,
  • 12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

  § 23

  • 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  • 1) z własnej inicjatywy,
  • 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

  • 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2) i 3).
  • 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  Zarząd

  § 24

  • 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia..
  • 2. Do kompetencji Zarządu należy:

  • 1) opracowywanie budżetu Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych i bilansu,
  • 2) składanie pisemnych sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
  • 3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • 4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
  • 5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działalności w jego imieniu oraz prowadzenia działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia,
  • 6) zwoływanie Walnego Zebrania,
  • 7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
  • 8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  • 9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
  • 10) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  • 11) powoływanie i odwoływanie pracownika na stanowisko dyrektora szkoły, po uzyskaniu opinii Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  • 12) ustanawiania pełnomocników Stowarzyszenia i zajmowania stanowiska wobec innych spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

  • 3. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
  • 4. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
  • 5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika, a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.
  • 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  • 7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
  • 8. Uchwały Zarządu podpisywane są przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, z możliwością zaznaczenia odrębnego zdania protokole.
  • 9. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który odzwierciedla przebieg posiedzenia, przebieg dyskusji oraz wnioski.
  • 10. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują Prezes i Sekretarz Zarządu.

  Komisja Rewizyjna

  § 25

  • 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością.
  • 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
  • 3. Pierwsze zebranie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
  • 4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.

  § 26

  • 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  • 1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • 2) przeprowadzenie raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej z działalności Stowarzyszenia,
  • 3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  • 4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  • 5) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  • 6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  • 7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

  § 27

  • 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
  • 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
  • 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
  • 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
  • 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu z możliwością zaznaczenia odrębnego zdania w protokole.
  • 6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia Komisji, z uwzględnieniem dyskusji i wniosków.
  • 7. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  § 28

  • 1. Członkowstwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

  • 1) upływu kadencji,
  • 2) zrzeczenia się udziału w tych organach,
  • 3) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub naruszył zachowaniem dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

  • 2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Walne Zebranie Członków powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.
  • 3. Tryb odwoławczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 stosuje się jak w § 17 ust. 3 i 4.

  Rozdział V

  Majątek i fundusze


  § 29

  • 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  • 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

  § 30

  • 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  • 1) składki członkowskie,
  • 2) darowizny, zapisy i spadki,
  • 3) dotacje i subwencje,
  • 4) dochody z ofiarności publicznej.

  § 31

  • 1. Zakazuje się:

  • 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • 2) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • 3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • 4) zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  • 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 32

  • Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy Prezesa lub jednego członka Zarządu, upoważnionego uchwałą Zarządu przy kontasygnacie Skarbnika Zarządu.

  Rozdział VI

  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


  § 33

  • 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  • 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  • 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

  Rozdział VII

  Postanowienia przejściowe i końcowe


  § 34

  • 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności „Prawo o Stowarzyszeniach”.
  • 2. Tekst jednolity Statutu został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasze dzieci – wspólna szkoła” z siedzibą w Zastrużu w dniu 26 marca 2012 r.
  • 3. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

  Logo szkoły (jpg)- pobierz plik.

  Logo szkoły (cdr) - pobierz plik.