Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze

Nowości często towarzyszy ciekawość, zainteresowanie, chęć odkrycia, ale także niepewność, obawa, a nawet lęk. Projekt "Szkoła Inspiracji", wzbudzał wśród naszych dzieci tylko te pozytywne emocje. Na dodatkowych zajęciach matematyczno - przyrodniczych, uczestnicy mogli rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą i matematyczną, mogli również rozwiązywać i dyskutować nad problemami z zakresu ekologii i ochrony środowiska, uczestniczyć w zajęciach terenowych. Ponieważ zabawa dostarcza dziecku radosnych przeżyć niezbędnych do prawidłowego rozwoju umysłowego, to właśnie przez nią uczniowie często zdobywali nowe umiejętności. W tej formie działalności dziecko wyraża swe uczucia i pragnienia. Zabawa zaspokaja również wiele potrzeb i życzeń dziecka, które nie mogą być zrealizowane w życiu codziennym. Uczniowie kształtowali w sobie postawę badacza w poznawaniu świata przyrody. Mali badacze rozbudzali i rozwijali swoje zainteresowania zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu. Byli oni także motywowani do wykonywania różnych doświadczeń, badań, zadań o charakterze proekologicznym. U uczestników zajeć projektowych wykształciła się umiejętność wybierania i prezentowania interesujących informacji z różnego typu źródeł. Dzięki udziałowi w zajęciach projektowych uczniowie i uczennice rozwinęli kompetencje społeczne, coraz lepiej współpracują w grupie. Uczniowie są zmotywowani do dalszej pracy i nauki.

Anna Gwóźdź


Gazetka "Słonecznik" Pobierz plik

 

 

 
Dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze oparte są na aktywnej pracy uczniów wykorzystującej umiejętności praktyczne, np. przeliczanie pieniędzy, szacowanie odległości między przedmiotami, odczytywanie czasu na zegarze lub wykonywanie obliczeń prowadzących do usprawniania umiejętności matematycznych w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
Uczniowie rozwiązują zadania tekstowe, przekształcając różne sytuacje życiowe w zadania do rozwiązania. Chętnie rozwiązują krzyżówki, rebusy matematyczne oraz przyrodnicze, zadania rozwijające logiczne myślenie oraz wyobraźnię. Zajęcia uatrakcyjniają programy multimedialne, z którymi uczniowie chętnie pracują, rozwiązując ciekawe zadania i szukając ciekawostek przyrodniczych. Uczniowie z przyjemnością wykonują proste doświadczenia przyrodnicze oraz obserwują otaczającą ich przyrodę.
W trakcie zajęć wykazują się pomysłowością, twórczym myśleniem i dużym zaangażowaniem. Dzięki atmosferze zabawy chętnie uczestniczą w zajęciach, rozwijają umiejętność współpracy w grupie a także poczucie własnej wartości.

Malwina Obraniak


 

 
Dodatkowe zajęcia w czytaniu i pisaniu

Opanowanie umiejętności czytania i pisania wymaga sprawności w zakresie takich analizatorów jak: słuchowy, wzrokowy i motoryczny. Dlatego, na zajęciach dodatkowych w czytaniu i pisaniu, uwzględnia się ćwiczenie funkcji słuchowej, wzrokowej, manualno – graficznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Do niwelowania trudności w czytaniu i pisaniu oraz usprawniania zaburzonych funkcji wykorzystywane są m.in.: domina sylabowe, wyrazowo – obrazkowe, gry dydaktyczne, historyjki obrazkowe, układanki literowe, ćwiczenia grafomotoryczne, domina ortograficzne, rozsypanki wyrazowe, alfabet sensoryczny, łamigłówki słowne, programy komputerowe, itp.
Zajęcia prowadzone są tak, aby zachęcić i zmotywować uczniów do pokonywania trudności i problemów. Ćwiczenia są urozmaicane elementami kinezjologii edukacyjnej, czyli gimnastyką mózgu P.Dennisona, muzykoterapią, elementami metody ruchu rozwijającego W.Sherborne oraz ciekawymi zabawami i grami.
Na zajęciach przyjęta jest zasada stopniowania trudności ćwiczeń tzn. ćwiczenia są stopniowane od łatwiejszych do trudniejszych, od wykonywanych pod kierunkiem nauczyciela do coraz bardziej samodzielnych. Zajęcia wpływają na wyzwolenie u uczniów kreatywności i pozytywnego myślenia o sobie, a tym samym rozwijają poczucie własnej wartości.

Malwina Obraniak


 

 
Dodatkowe zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Chcemy być szkołą "promującą zdrowie", w której harmonijny rozwój dziecka jest celem nadrzędnym. W szkole dzieci mają zapewnioną odpowiednią ilość zabaw i zajęć ruchowych. Jeżeli dzieci zażywają dużo ruchu, przebywają w higienicznych warunkach i prawidłowo się odżywiają to ich postawa kształtuje się i rozwija w sposób prawidłowy. A prawidłowa postawa ciała, ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka. Wady postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym, są to najczęściej wady o nieznacznym stopniu zaawansowania zmian. Można je w zdecydowanej większości przypadków łatwo usunąć za pomocą ćwiczeń korekcyjnych. W naszej szkole w ramach projektu „Szkoła Inspiracji” prowadzone są dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej tzn. naprawczo-wyrównawczej. Są to działania korekcyjne przy użyciu odpowiednio dobranej i sterowanej aktywności fizycznej pomagające zlikwidować lub złagodzić odchylenia rozwojowe.

Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest przede wszystkim:

• uświadomienie dzieciom zaistniałych wad postawy i płynących stąd zagrożeń oraz wzbudzenie aktywnego stosunku do ich zwalczania,
• korygowanie wad postawy już zaistniałych oraz ich profilaktyka poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy,
• nauka i wyrabianie nawyku przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy w różnych pozycjach,
• poprawianie zaburzeń rozwoju motoryczności i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ćwiczenia prowadzone są różnymi metodami i w różnorodnych formach. Ze względu na wiek wczesnoszkolny dominują jednak te, oparte na naśladowaniu, zabawie, próbach wykonania prostych zabaw ruchowych. Bardzo lubiane przez dzieci ćwiczenia to te, w których stosowana są innowacyjne metody pracy, np. Rudolfa Labana, elementy pedagogiki zabawy. Aby zwiększyć ich skuteczność i je uatrakcyjnić stosowane są przybory i przyrządy np. maty-jeżyki, piłeczki piankowe, woreczki, laski gimnastyczne, szarfy, kręgle, Ringa, itp. Każde zajęcia wnoszą coś nowego. Dzieci ćwiczą chętnie, a zarazem świetnie się bawią.

Barbara Soroka


 

 
Matematyka i przyroda

W trakcie zajęć matematycznych stosowana jest indywidualizacja nauczania, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, zasada stopniowania trudności czyli przechodzenie od prostych pojęć i zadań do złożonych oraz zasada systematyczności. Systematyczny udział w zajęciach sprzyja usprawnianiu operacji myślowych i rozwijaniu logicznego myślenia.
Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, na których stosowane są aktywizujące metody pracy, m.in. twórcze rozwiązywanie zadań, ćwiczenia usprawniające rozwój matematycznego myślenia, gry i zabawy, programy edukacyjne oraz gry dydaktyczne. Dzieci bardzo chętnie podejmują się „matematycznych wyzwań”, rozwijają swoje umiejętności, kształtują pojęcia matematyczne, które ułatwiają im zdobycie umiejętności liczenia. Zdobywają także wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Zaprojektowały ulotkę dla mieszkańców Zastruża i okolic na temat konieczności segregowania śmieci, zgłębiły tajniki budowy wnętrza Ziemi, poznały siły przyrody, a nawet w roli lekarza starały się uzdrowić naszą planetę!
Uczniowie pracują uważnie z pełnym zaangażowaniem.

Malwina Obraniak


 

 

 

 

 

 

 

 


Czytanie i pisanie

Celem zajęć dodatkowych dla dzieci jest opanowanie podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących często główną przyczyną trudności szkolnych oraz przywrócenie prawidłowej postawy dziecka wobec dalszej nauki.
Na zajęciach stosowane są aktywizujące i innowacyjne metody pracy, takie jak: metoda osiemnastu struktur wyrazowych, metoda konstruowania gier i zabaw, ćwiczenia relaksacyjne, elementy kinezjologii edukacyjnej. Uczennice i uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych, m. in. loteryjek obrazkowych, sylabowych, domina ortograficznego, krzyżówek, zagadek, gier planszowych, „uzupełnianek” sylabowych, literowych, puzzli, programów komputerowych, itd. Praca w czasie zajęć skierowana jest na analizę i syntezę, utrwalanie znajomości samogłosek i spółgłosek, na naukę czytania i pisania metodą sylabową, podnoszenie sprawności manualnej i grafomotorycznej.
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, gdzie poprzez wspaniałą zabawę rozwijają kluczowe umiejętności czytania i pisania.

Malwina Obraniak


 

 

 


Każde dziecko jest zdolne, a nauczyciel pełni wyjątkową rolę -

odkrywcy talentów i przewodnika po ścieżkach wiedzy.
Indywidualizacja nauczania to najlepsza droga do sukcesu w edukacji.

Szkoła nasza w sierpniu przystąpiła do realizacji projektu Szkoła Inspiracji - Priorytet IX, Działanie 9.1; przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, obejmującego programy indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych. W ramach projektu, którego realizacja trwać będzie do czerwca 2013 roku, sfinansowane będą zajęcia dodatkowe wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy. Ponadto doposażona zostanie baza dydaktyczna w pomoce  i sprzęt specjalistyczny, niezbędny do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania w naszej szkole. W ramach zajęć dodatkowych zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych jest kluczowym elementem prowadzonej obecnie polityki oświatowej. Realizacja projektu Szkoła Inspiracji, którego projektodawcą jest organ prowadzący szkołę- Stowarzyszenie „Nasze dzieci- Wspólna Szkoła”, wpłynie na pełniejszą realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Krystyna Wardach